2.6 Lífríki

2.6 Lífríki

 • Gróður
 • Fuglalíf
 • Mýflugur og grænþörungar í og við Mývatn
 • Um vísi

Gróður

Staðsetning gróðurreita á Þeistareykjum var ákvörðuð og valin út frá eftirtöldum þáttum:

 • Ríkjandi vindátt skv. vindrós dags. 20.10.2005 – 13.11.2008 (Mannvit, 2010)
 • Spá um dreifingu H2S (Vatnaskil, 2010).
 • Gróðurlendi, þar sem allir gróðurreitir eru í svipuðu gróðurlendi, fjalldrapamóa (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2008).
 • Fjarlægð frá fyrirhugaðri orkustöð. Þéttleiki gróðurreita er meiri nær orkustöð (1. tafla).

Á staðnum var ákveðið að hnika reitum Þ1 og Þ2 aðeins til þar sem nálægðin við væntanlega orkustöð virtist vera meiri en uppgefin hnit.
Viðmiðunarstöð, Þ 10, utan ætlaðs áhrifasvæðis virkjunar.

Staðsetning gróðurreita í nágrenni Kröflu var ákvörðuð á staðnum vegna þess að gróður í nágrenni Kröflu er slitróttur, erfitt var að finna sambærileg gróðurlendi af loftmynd og landslag á svæðinu er
mishæðótt. Eftirfarandi var notað til grundvallar við staðsetningu gróðurreita:

 • Spá um dreifingu H2S (Vatnaskil, 2010).
 • Gróðurlendi. Reynt var að staðsetja reitina í sem næst svipuðu gróðurlendi. Reitirnir voru því staðsettir á þremur mismunandi stöðum til að ná svipuðu gróðurlendi auk viðmiðunarstöðvar.
 • Fjarlægð frá fyrirhugaðri orkustöð. Þéttleiki gróðurreita er meiri nær orkustöð (2. tafla).
 • Viðmiðunarstöð, K 10, utan ætlaðs áhrifasvæðis virkjunar. Ákveðið var að fara ekki lengra en 4000 m með viðmiðunarstöð frá Kröflustöð til að reyna að forðast samlegðaráhrif af útblæstri frá Bjarnarflagsvirkjun. Nokkur óvissa ríkir þó um þau.

Þekja Miðgildi
50-100% 75
25-50% 37,5
12,5-25% 18,8
6,3-12,5% 9,4
1-6,3% 3,6
< 1% 0,5

 

 

 • Bjarnarflag - útbreiðsla sjaldgæfra háhitaplantna
 • Þekja gróðurtegunda í reitum
 • Uppsöfnun þungmálma í plöntum

Fuglalíf

Þéttleiki mófugla

Vetrarfuglatalningar

Vatnafuglar á og við Mývatn og á öðrum votlendissvæðum í Þingeyjarsýslum

Náttúrustofa Norðausturlands sér um vatnafuglatalningar að vori á votlendissvæðum utan Mývatns í Þingeyjarsýslum. Talningastaðir eru eftirfarandi: 

 • Vestmannsvatn, Mýlaugsstaðavatn, Múlavatn (Aðaldalur), 
 • Sýrnesvatn (Aðaldalur), 
 • Eyvindarlækur (Aðaldalur), 
 • Hólkotstjörn (Reykjadalur), 
 • Fagranestún (Aðaldalur), 
 • Tjarnir á milli Hólkotstjarnar og Hamra (Reykjadalur), 
 • Hamratjörn (Reykjadalur), 
 • Miklavatn (Aðaldalur), 
 • Sandur (Aðaldalur), 
 • Sílalækur (Aðaldalur), 
 • Bæjartjörn (Ljósavatnsskarð), 
 • Leirtjörn (Ljósavatnsskarð), 
 • Kerlingartjörn (Ljósavatnsskarð), 
 • Laugar (Reykjadalur).

Á Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn hefur lengi verið fylgst með fuglalífi og því eru til gögn og upplýsingar allt aftur til 7. og 8. áratugarins. 

Frekari gögn um fugla eru væntanleg í byrjun desember. 

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Fuglalíf

Mýflugur og grænþörungar í og við Mývatn

Náttúrurrannsóknastöðin við Mývatn fylgist með mýflugum og grænþörungum í og við Mývatn. Beðið er eftir að úrvinnslu þeirra ljúki.

Um vísi

Gerð hefur verið úttekt á gróðri við Bjarnarflag, Kröflu og Þeistareyki. Mikilvægt er að fylgjast með þróun gróðurs, það er hvort þekja tegunda í gróðurreitum breytist á starfstíma virkjana og hvort sjaldgæfar háhitaplöntur þrífast áfram.

Fylgjast þarf með fuglalífi vegna framkvæmda við jarðhitavirkjanir og iðnaðarframleiðslu.

Mýflugur gegna mikilvægu hlutverki sem fæða fyrir önnur skordýr, fiska og fugla. 

Í vísinum verða birtar upplýsingar um eftirfarandi:

 • Bjarnarflag - útbreiðsla sjaldgæfra háhitaplantna
 • Þekja gróðurtegunda í reitum
 • Uppsöfnun þungmálma í plöntum
 • Þéttaleiki mófugla á völdum talningarstöðum
 • Niðurstöður vetrarfuglatalningar - fjöldi fugla á km strandar
 • Fjöldi vatnafugla á og við Mývatn og á öðrum votlendissvæðum í Þingeyjarsýslu - stofnvísitölur og ungaframleiðsla
 • Ástand mýflugustofna Mývatns og Laxár (fjöldi algengustu tegunda)
 • Breytingar á útbreiðslu kúluskíts

Tíðni

Upplýsingum um gróður verður safnað á fimm ára fresti við virkjanirnar á Þeistareykjum, Kröflu og í Bjarnarflagi. Upplýsingar um fugla verða birtar árlega ásamt upplýsingum um ástand mýflugustofna og breytingar á útbreiðslu kúluskíts. 

Svæði

Miðsvæði: Þeistareykir, Krafla, Bjarnarflag, strandlengja frá ósi Skjálfandafljóts að eystri mörkum Tjörneshrepps að Lónum, Mývatn.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Náttúrustofu Norðausturlands og Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við Mývatn (RAMÝ).