Samfélag

Samfélagsvísar verkefnisins ná til þeirra þátta sem eru kjarni hvers samfélags, svo sem íbúarnir sjálfir, fjöldi þeirra og samsetning með tilliti til kyns, aldurs og uppruna, skólar og menntun, samgöngur, öryggi og vellíðan.  

 

Read more
Samfélag

1.1 Lýðfræði

Read more
1.1 Lýðfræði

1.2 Tekjur íbúa

Read more
1.2 Tekjur íbúa

Efnahagur

Efnahagsvísar verkefnisins ná til þátta sem snúa að afkomu og rekstri heimila, fyrirtækja og sveitarfélaga, þróun vinnumarkaðar og fasteignamarkaðar ásamt upplýsingum úr atvinnulífi. 

Read more
Efnahagur

1.3 Jafnrétti kynja

Read more
1.3 Jafnrétti kynja

Umhverfið

Sjö umhverfisvísar fjalla um náttúruna og umgengni manna við hana. Í þeim er fylgst með þróun dýra- og fuglalífs, breytingum á landi og landnotkun og mengun af manna völdum. 

Read more
Umhverfið

1.4 Öryggi íbúa

Read more
1.4 Öryggi íbúa

1.5 Heilsa og félagsleg staða

Read more
1.5 Heilsa og félagsleg staða

1.6 Menntun

Read more
1.6 Menntun

1.7 Samgöngur

Read more
1.7 Samgöngur

2.1 Andrúmsloft

Read more
2.1 Andrúmsloft

2.2 Hljóðvist

Read more
2.2 Hljóðvist

2.3 Landnotkun

Read more
2.3 Landnotkun

2.4 Vatnsauðlindir

Read more
2.4 Vatnsauðlindir

2.5 Jarðhitanýting

Read more
2.5 Jarðhitanýting

2.6 Lífríki

Read more
2.6 Lífríki

2.7 Neyslu- og framleiðslumynstur

Read more
2.7 Neyslu- og framleiðslumynstur

3.1 Vinnumarkaður

Read more
3.1 Vinnumarkaður

3.2 Atvinnulíf

Read more
3.2 Atvinnulíf

3.3 Hagur fyrirtækja

Read more
3.3 Hagur fyrirtækja

3.4 Hagur sveitarfélaga

Read more
3.4 Hagur sveitarfélaga

3.5 Hagur íbúa

Read more
3.5 Hagur íbúa

3.6 Fasteignamarkaður

Read more
3.6 Fasteignamarkaður

Áhrifasvæði verkefnis

Skilgreint hefur verið vöktunarsvæði verkefnisins. Það er sá hluti Þingeyjarsýslu sem talinn er verða fyrir mestum áhrifum af Þeistareykjavirkjun, iðnaðaruppbyggingu á Bakka og vexti ferðaþjónustu.

Read more
Áhrifasvæði verkefnis

Birtingaáætlun

Read more
Birtingaáætlun

Breytingasaga

Breytist forsendur geta vísar verkefnisins tekið breytingum. Hér verður haldið utan um sögu breytinga þannig að þær verði rekjanlegar.

Read more
Breytingasaga

Sjálfbær þróun

Read more
Sjálfbær þróun

Orðskýringar

Read more
Orðskýringar

Sjálfbær þróun

Read more
Sjálfbær þróun

Stjórnvöld, stofnanir og stefna

Stjórnvöld hafa markað stefnu sem ætlað er að mynda ramma utan um þá umræðu sem þarf að fara fram um sýn Íslendinga á sjálfbæra þróun í byrjun 21. aldarinnar. Stefnan ber heitið Velferð til framtíðar - Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi og gildir til ársins 2020.

Hér má finna stefnuna í heild sinni á íslensku en einnig má nálgast skýrsluna á ensku: Welfare for the future

Ýmis ráðuneyti og stofnanir koma að því að uppfylla stefnu Íslands um sjálfbæra þróun. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Umhverfisstofnun

 

 

Read more
Stjórnvöld, stofnanir og stefna

Gagnlegir tenglar

Brundtland skýrslan: Our Common Future - Hugtakið sjálfbær þróun er fyrst kynnt til sögunnar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem kom út árið 1987. 

Dagskrá 21 - Margir af æðstu ráðamönnum heims sóttu ráðstefnuna „The Earth Summit“ árið 1992 í Rio. Yfirskrift ráðstefnunnar var „Umhverfið og sjálfbær þróun“ og var sett fram í Dagskrá 21 áætlun um umhverfisvernd og sjálfbæra þróun og skuldbundu fjölmargar þjóðir sig við að standa við þær vörður sem voru settar fram í Dagskrá 21.

Rio + 20 - heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett voru fram á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

The future we want - Samkomulag ríkja Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

Sustainable Development: Linking economy, society, environment - Skýrsla OECD um sjálfbæra þróun.

The Lazy Person´s guide to saving the world - Einföld atriði sem hægt er að breyta heima fyrir til að stuðla að sjálfbærri þróun.

Towards a Green Economy - Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um grænt hagkerfi.

Nefnd Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

Velferð til framtíðar - Stefna Íslands um sjálfbæra þróun.

Welfare for the future - Stefna Íslands um sjálfbæra þróun á ensku.

OECD - Aðgerðaáætlun vegna heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.

 

 

 

 

 

 

 

Read more
Gagnlegir tenglar

Sjálfbærni á heimsvísu

 

Read more
Sjálfbærni á heimsvísu

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt um aldamótin síðustu og voru átta talsins. Árið 2015 viku þau fyrir heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 

Nýju markmiðin eru fleiri en þúsaldarmarkmiðin og taka á vandamálum sem eru til staðar víða um heim. Stefnt er að því að ríki heims hafi náð að uppfylla markmiðin árið 2030. Öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna munu innleiða markmiðin 17 og 169 undirmarkmið þeirra og er Ísland í hópi þessara þjóða. 

Markmiðin má sjá hér á myndinni og frekari upplýsingar er að finna á vef Sameinuðu þjóðanna hér.

Read more
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Alþjóðasamningar og sáttmálar

Loftslagssamningurinn - Samningur þjóða heims um að verndun loftslags, til hagsbóta fyrir núlifandi og komandi kynslóðir, á grundvelli jafnræðis og í samræmi við sameiginlega en mismunandi ábyrgð og getu.

Kyoto bókunin - Bókun við loftslagssamning sameinuðu þjóðanna um takmörkun á útstreymi gróðurhúsalofttegunda á árunum 2008-2012.

Parísarsamkomulagið - Samkomulag þjóða heims um að halda hlýnun jarðar af mannavöldum innan 2°C marksins og jafnvel undir 1,5°C. Framhald af Kyoto bókuninni.

 

Read more
Alþjóðasamningar og sáttmálar

Um verkefnið

Sjálfbærniverkefnið á Norðurlandi er samfélagsverkefni sem hefur þann tilgang að fylgjast með samfélagslegum, umhverfislegum og  efnahagslegum breytingum.

Read more
Um verkefnið

Mat á umhverfisáhrifum

Hér má finna matsskýrslur vegna mats á umhverfisáhrifum fyrir virkjanir, línur og kísilver á Bakka. 

Kröfluvirkjun II

Bjarnarflagsvirkjun og Bjarnarflagslína 1

Þeistareykjavirkjun

Háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka og jarðstrengur frá Bjarnarflagi að Kröflu

PCC Bakki Silicon

PCC Bakki Silicion - viðaukar við mat á umhverfisáhrifum

 

 

Read more

Starfsleyfi

Til hægðarauka fyrir þá sem vilja kynna sér starfsemi virkjana og iðnfyrirtækja sem munu nýta þá orku sem unnin er á Þeistareykjum verða starfsleyfi þeirra birt hér. 

Read more
Starfsleyfi

Samráðsferli

Við upphaf verkefnisins árið 2008 var farið í víðtækt samráð við íbúa og hagsmunaaðila um mótun vísa verkefnisins. Haldnir voru tveir fundir annars vegar á Húsavík og hins vegar í Reykjahlíð þar sem hagsmunaaðilum og íbúum var boðið að hafa áhrif á það hverjir yrðu vísar verkefnisins. Árið 2016 þegar úrvinnslu úr þessu samráði var lokið hófst seinni hluti samráðsferilsins. Ákveðið var að hafa samráð við sérfræðinga á sviði hvers flokks sjálfbærni. Skilgreind voru hlutverk faghópa og sérfræðingar á hverju sviði voru kallaðir á samráðsfund að Laugum í Reykjadal. 

Hlutverk faghópa var að:

 • Gagnrýna val á vísum.
 • Gagnrýna framsetningu vísa.
 • Gagnrýna flokkun vísa.
 • Gera tillögu að nýjum vísum.
 • Leiðbeina um gagnaöflun.
 • Gera tillögu að púlsmælingum.

Á samráðsfundinum sem fór fram í Seiglu - Miðstöð sköpunar fengu faghóparnir kynningu á verkefninu ásamt umfjöllun um sjálfbærnimælingar, stofn- og flæðivísa. Að kynningum loknum unnuð þeir að því að rýna vísana og gerðu tillögur að breytingum.

Að loknu samráði við faghópa lá fyrir tillaga að 44 vísum ásamt athugasemdum um mælingar. Þegar unnið hafði verið úr tillögunni og athugasemdum faghópanna hófst næsta skref í samráðsferli verkefnisins.

Þar sem ungmenni á svæðinu hafa lítinn þátt tekið í opnum fundum um atvinnumál voru Framhaldsskólinn á Laugum og Framhaldsskólinn á Húsavík heimsóttir. Nemendur skólanna fengu kynningu á verkefninu og í kjölfarið var þeim skipt í 3 hópa sem hver yfirfór einn flokk af vísum og gerði athugasemdir við vísana og mælingar þeirra.  

Í kjölfar samráðsins við ungmenninn var almenningi og hagsmunaaðilum aftur boðið að borðinu. Boðað var til tveggja funda þar sem verkefnið og staða þess var kynnt. Fundargestum var að loknum kynningum skipt í hópa sem fengust við eftirfarandi spurningar:

 • Hvaða væntingar hefur þú til þeirra breytinga sem eru í vændum vegna iðnaðaruppbyggingar, Þeistareykjavirkjunar og aukinna umsvifa í ferðaþjónustu?
 • Hvaða áhyggjur hefur þú vegna þeirra breytinga sem eru í vændum vegna iðnaðaruppbyggingar, Þeistareykjavirkjunar og aukinna umsvifa í ferðaþjónustu?
 • Eru settir fram mælikvarðar sem fanga þessar væntingar og áhyggjur? Ef ekki hvaða mælikvörðum þarf að bæta við?
 • Þarf að breyta einhverjum mælikvörðum eða eru einhverjir mælikvarðar óþarfir?

Í þessu samráði við almenning og hagsmunaaðila komu fram gagnlegar ábendingar um mælikvarðana sem og tillögur um mælikvarða sem mætti bæta við og sem voru að mati fundagesta óþarfir.

Unnið var úr þeim athugasemdum sem komu fram í samráðsferlinu, vísar endurbættir og þeim fækkað enn frekar. Í dag eru vísarnir 20 talsins og mælikvarðar sem notaðir eru vegna þeirra eru 37.

 

Read more
Samráðsferli

Faghópar

Faghópar, texti

Read more
Faghópar

Eigendur

Read more
Eigendur

Eigendahópur

Hérna er texti til að eiga við

Read more
Eigendahópur

Landsvirkjun

Eigendur / Landsvirkjun

Read more
Landsvirkjun

Stýrihópur

Í stýrihópi Sjálfbærniverkefnisins á Norðausturlandi sitja eftirfarandi:

 • Ólafur Arnar Jónsson - Landsvirkjun
 • Hildur Vésteinsdóttir - Landsvirkjun
 • Engilráð Ósk Einarsdóttir - Landsnet
 • Ólafur Sigurðsson - PCC Bakki Silicon
 • Gerður Sigtryggsdóttir - Þingeyjarsveit
 • Katrín Sigurjónsdóttir - Norðurþing
 • Hjalti Jóhannesson - Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri
 • Huld Hafliðadóttir - ferðaþjónustuaðilar á Norðausturlandi

Hlutverk stýrihóps er að gera tillögu til eigenda um hver fer með umsjón eða verkefnisstjórn verkefnisins, bera ábyrgð á mótun og framkvæmd verkefnisins, gera tillögur til eigenda um framvindu og kostnað og gera tillögur til eigenda um breytingar á vísum verkefnisins. Hver fulltrúi í stýrihópi fer með eitt atkvæði.

 

Read more
Stýrihópur

Landsnet

Fulltrúi Landsnets í stýrihópi er Engilráð Ósk Einarsdóttir.

Engilráð er verkefnisstjóri gæðamála og samfélagsábyrgðar há Landsneti. 

Mynd:

Sími:

Netfang:

 

www.landsnet.is / www.facebook.com/landsnet / www.twitter.com/landsnethf

Read more
Landsnet

Landsvirkjun

Fyrir hönd Landsvirkjunar eru tveir fulltrúar í stýrihópi.

Jóhanna Harpa Árnadóttir og Steinn Ágúst Steinsson.

Mynd:
Sími:
Netfang:
Menntun:
Störf:
Áhugamál:

Read more
Landsvirkjun

Ferðaþjónustuaðilar á Norðausturlandi

Ferðaþjónustuaðilar á Norðausturlandi

Read more
Ferðaþjónustuaðilar á Norðausturlandi

Óháðir rannsóknaráðilar - RHA

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri tilnefndi fulltrúa í stýrihóp fyrir hönd óháðra rannsóknaraðila. 

Fulltrúi RHA er Hjalti Jóhannesson sérfræðingur og staðgengill forstöðumanns RHA.

Mynd:
Sími:
Netfang:

Hjalti er stúdent af málabraut frá Menntaskólanum á Akureyri (1983), lauk BA prófi í landafræði frá Háskóla Íslands (1987) og M.A, í Landafræði frá York University í Toronto (1990).

Hjalti hóf störf hjá RHA árið 2000 en hafði áður starfað m.a. hjá Vegagerðinni við mælingar, verið framkvæmdastjóri Eyþings og unnið hjá skipulagsdeild Akureyrar.

Áhugamál Hjalta eru: 

 • Byggðaþróun og skipulag byggðar
 • Samfélagsáhrif framkvæmda
 • Þróun samgöngukerfa
 • Sveitarstjórnarmál 
 • Umhverfismál

 www.rha.is 

Read more
Óháðir rannsóknaráðilar - RHA

Sveitarfélög á framkvæmdasvæði

Þrjú sveitarfélög eiga aðild að Sjálfbærniverkefninu á Norðausturlandi og tilnefna hvert sinn fulltrúa í stýrihópi og fara þeir saman með tvö atkvæði.

Sveitarfélögin eru Norðurþing, Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit. Fulltrúar þeirra eru sveitarstjórarnir þrír Kristján Þór Magnússon (Norðurþing), Þorsteinn Gunnarsson (Skútustaðahreppur) og Dagbjört Jónsdóttir (Þingeyjarsveit).

Mynd
Sími
Netfang
Menntun
Starf
Áhugamál

Read more
Sveitarfélög á framkvæmdasvæði

2017

Hér er einhver texti sem lýsir því hvað er í gangi undir 2017

Read more
2017

2018

2018

Read more
2018

Útgefið efni

Read more
Útgefið efni

Áfangaskýrslur

Hér verða birtar áfangaskýrslur verkefnisins sem koma út á sex mánaða fresti, í júní og desember. Í þeim er fjallað um framvindu verkefnisins síðustu sex mánuði á undan. Næsta skýrsla er væntanleg í lok júní.

Read more
Áfangaskýrslur

Verkefnisáætlanir

Hér eru verkefnisáætlanir Gaums birtar.

Read more
Verkefnisáætlanir

Kynningar

Verkefnisstjóri  kemur gjarnan á staðinn og kynnir verkefnið fyrir þeim sem þess óska. 

Vinsamlegast hafið samband á gaumur@gaumur.is 

Read more
Kynningar

Stjórnun og skipulag

Stjórnun og skipulag

Read more
Stjórnun og skipulag

Skipurit verkefnis

Skipurit verkefnis

Read more
Skipurit verkefnis

Stýrihópur

Stýrihópur Sjálfbærniverkefnisins á Norðausturlandi samanstendur af fulltrúum frá Landsvirkjun, Landsneti, Norðurþingi, Skútustaðahreppi, Þingeyjarsveit, Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri og ferðaþjónustusamtökum á Norðausturlandi.

Stýrihópurinn hittist 2-3 sinnum á ári þar sem farið er yfir framvindu verkefnisins og næstu skref ásamt því að gerðar eru tillögur til eigenda. 

Read more
Stýrihópur

Hlutverk

Hlutverk Stýrihópur

Read more

Fundargerðir

Fundargerðir

Read more

Eigendur

skipulag /eigendur

Read more
Eigendur

Hlutverk

Hlutverk eigendur

Read more

Verkefnisstjórn

skipulag /Verkefnisstjórn

Read more
Verkefnisstjórn

Verklag - ákvarðanir

Verklag - ákvarðanir

Read more
Verklag - ákvarðanir

Fréttir

Fréttir

Read more

Vöktunarsvæði

 

Read more

2018

árskýrsla 2018

Read more

1. fundur

text

Read more

2. fundur

texti

Read more

3. fundur

Read more

Áætlun ársins 2016

Read more

Áætlun ársins 2017

Read more

Áætlun ársins 2018

Read more